Условия за ползване

УОБЩИ УСЛОВИЯ Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА

3P-BG.COM

 

Настоящият документ съдържа Общите Условия за ползване на предоставяните от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта 3P-BG.COM и урежда отношенията между "ЕС ДИ ПАРТНЪРС", със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. " бул. Дж. Баучер " №76, и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уеб базираната платформа 3P-BG.COM информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост "Клиент"). 

 

 

 1. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ Дефиниции

 

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 

 1. 3P-BG.COM (http://www. 3P-BG.COM) е уеб базирана платформа - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД , който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия.

 

 1. Клиент е всеки потребител, създал собствен потребителски профил и регистрирал се да използва услугите, достъпни чрез уебсайта 3P-BG.COM.

 

 1. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

 1. Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява ил един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

 

 1. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

 

 1. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД е търговското дружество, регистрирано по ДДС и адрес на управление: гр. София, бул. " Дж. Баучер " № 76, тел.+359 885992239  

 

 1. e-mail:office@3p-bg.com, ИНпо ДДС: BG130169128, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт 3P-BG.COM (http://www.3p-bg.com) услуги.

 

 1. Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

 

 1. Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в 3P-BG.COM.

 

 1. Потребителски профил е обособена част от уебсайта 3P-BG.COM, съдържаща информация за Клиента, изисквана от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД при регистрацията и съхранявана при 3P-BG.COM, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Клиента да ползва определени услуги, да конфигурира ползването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползването на услугите, да променя личните си данни и др.

 

 1. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

 

 1. Търговски съобщения са рекламни и други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

 1. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

 1. Услуги са предоставяните от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД посредством уебсайта 3P-BG.COM услуги и ресурси при извършване на поръчка и/или при заплащане на дължимата за поръчаните храни и/или напитки цена, предоставяне на достъп до платформата на 3P-BG.COM, предоставяне на достъп до публицистични и други информационни материали, предоставяне на възможност за персонализиране съдържанието на поръчките от Клиента и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване от страна на “EС ДИ ПАРТНЪРС ООД”. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в 3P-BG.COM.

 

 

 

 

 

Предмет на Общите условия

 

Чл. 2.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД предоставя на Клиента посредством 3p-bg.com предвидените и описани по-долу услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в 3p-bg.com изисквания за конкретните услуги.

 

 1. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД на Клиента, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  и оповестени на Интернет страниците в 3p-bg.com като достъпни при съответния режим на ползване.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта 3p-bg.com, независимо дали са регистрирани като Клиенти.

 

 1. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до услугите. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън неговия контрол (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 

Чл. 3. Доколкото предоставяните от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  .

 

Регистрация на Клиент. Съгласие с Общите условия.

 

Чл. 4.

 

 1. Клиентът може използва предоставените от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  услуги със или без регистрация, като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на 3p-bg.com и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, със заявяване на съгласието си с настоящите Общи условия същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

 

 1. При отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон "Продължи", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия се изпраща с потвърждението по чл. 6, ал. 2 и е достъпен в Интернет на адрес http:// 3p-bg.com      по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

 1. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

 

 1. При попълване на регистрационната форма Клиентът, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Клиента, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността, точният си адрес, телефон и адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД   има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

 

 1. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

 

Потребителско име и парола

Чл. 5.

 

 1. При регистрацията си Клиентът посочва имейл и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта 3p-bg.com.

 

 1. Ако имейлът не е вече зает, Клиентът получава имейл и паролата, които е заявил. В случай, че избраният имейл е вече зает, Клиентът следва да избере друг, който да е уникален и да не е регистриран от друг потребител. Имейлът, с който Клиентът е регистриран в 3p-bg.com, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретния имейл в рамките на информационната система на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  за срока на действие на договора.

 

 1. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и посочения при регистрацията адрес на електронна поща за контакт и да уведомява незабавно "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.

 

Сключване на договора Чл. 6.

 

 1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронна поща и телефон.

 

 1. След сключване на договора "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с „"ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  и текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

 

 1. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на поръчаните храни или напитки.

Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила,

 

както и за отношенията между Клиента и Доставчика, с който Клиентът е сключил договор за доставка на храни или напитки или друг договор, използвайки услугите на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД .

 

Изменение на Общите условия Чл. 8.

 

 1. Доколкото предоставяните от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД.

 

 1. При извършване на промени в настоящите Общи условия, "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД довежда до знанието на Клиента за извършените промени чрез публикуването им в 3p-bg.com и/или чрез изпращането на съобщение до електронната поща на Клиента за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  предоставя на Клиента достатъчен срок да се запознае промените в Общите условия.

 

 1. Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

 

 1. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява от момента на получаване на изявлението за отхвърляне.

 

 1. УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

Чл. 9. Предоставяните от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД , чрез 3p-bg.com услуги са свързани с и доставка на храни и/или напитки към Клиента. По-конкретно услугите могат да се изразяват в:

 

 1. Търсене на информационни ресурси, материали или отделни видове храни и/или напитки по зададени от потребителите характеристики.

 

 1. Представяне списък и кратко описание на предлаганите храни и/или напитки
 2. Получаване на поръчки, извършени от Клиента
 3. Уведомяване на Клиента по електронна поща или в потребителския му профил за приемане на поръчката от страна на Доставчика и за времето необходимо за извършване на доставката.

 

 1. Приемане от името на Доставчика на плащанията за цената на поръчаните от Клиента храни и/или напитки по договора за доставка, сключен между последния и Доставчика посредством гореописаните услуги. Условията и начините за извършване на плащанията са обозначени на съответната Интернет страница на сайта.

 

 1. Предоставяне на възможност за изразяване и публикуване на мнения на Клиентите онлайн на сайта 3p-bg.com

 

 

 

Подаване и изпълнение на поръчка Чл. 10.

 1. Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

 

 • определяне на количеството на поръчваната храна или напитка и натискане визуализиран бутон ‘’ Поръчай Сега ” обозначен срещу съответната храна или напитка и потвърждение на поръчката от бутона „Поръчай”;

 

 • преглеждане на поръчката, посочване на адрес за доставка, избиране на вид услуга

 

/доставка или takeout/,избиране съответния начин на заплащане на цената на поръчаната храна или напитка и определяне на допълнителни условия към поръчката (като брой и вид прибори, време на доставка и др.) и повторно потвърждение на поръчката от бутона „Завърши Поръчката ”.

 

Финализиране на поръчката и потвъждение чрез бутона „Завърши поръчката

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД започва да обработва получената поръчка от съответния Клиент, както следва:

 

 • В случаите по ал. 2 - след потвърждение на поръчката от страна на Клиента.

 

 • В случаите, когато цената на поръчаните храни и/или напитки се заплаща/т онлайн от Клиента - след заплащането на цената.

 

 1. 3. Доставката на поръчаните храни и/или напитки се извършва от Доставчика. С приемането от страна на Доставчика поръчка между Клиента и Доставчика страна се сключва индивидуален договор за доставка или за произвеждане и доставка на поръчаните от Клиента храни и/или напитки.

 

 1. 4. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД уведомява Клиента за приемане на поръчката със съобщение до електронната път на Клиента или в потребителския му профил. Уведомлението съдържа информация за времето за доставка, съдържанието на поръчката, цената и начина на плащане на поръчаните храни и/или напитки, на техните опаковки и приборите за хранене, данните на Доставчика и други данни, свързани с поръчката и нейното изпълнение.

 

Цени и начини на плащане Чл. 11.

 

 1. Цените на храните и напитките, техните опаковки и приборите за хранене, цените за доставка и начините за плащане на храните и/или напитките, които Клиентът може да поръча посредством използването на услугите предмет на настоящите Общи условия са описани в съответните Интернет страници на уебсайта 3p-bg.com.

 

 1. Всички цени обявени на Интернет страниците на уебсайта 3p-bg.com

са с включен данък върху добавената стойност.

 

 1. В случай, че Доставчикът откаже поръчката след онлайн заплащане на цената й от страна на Клиента, същият има право:
 • да поръча други храни и напитки на същата стойност или

 

 • да получи обратно платената от него цена. Възстановяването на платената цена се извършва до 10 работни дни от получаване на заявлението за възстановяване, в зависимост от условията на доставчика на плащането.

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Права и задължения на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД

Чл. 12.

 1. „"ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Клиента за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва предоставяните услуги.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД има право да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Клиента при неизползването им в продължение на 90 (деветдесет) дни след последното влизане в съответния потребителски профил.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Клиента и в случай, че Клиентът наруши право на интелектуална собственост на  "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  върху съдържащите се на уебсайта 3p-bg.com елементи - обекти на интелектуална собственост.

 

Чл. 13.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в 3p-bg.com за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „"ЕС ДИ ПАРТНЪРС". "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на 3p-bg.com и в потребителския профил Клиента.

 

 1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС". "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

 

 

Чл. 14.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез 3p-bg.com, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в 3p-bg.com и/или в потребителския профил на Клиента.

 

 

Права и задължения на Клиента

 

Чл. 15. Клиентът има право на достъп в режим онлайн до услугите, предоставяни чрез

 

3p-bg.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува услугите, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

 

 

Чл. 16. Клиентът има право на достъп и на корекция в режим онлайн на личните си данни с изключение на имейл адреса, с който е направена регистрацията.

 

Чл. 17. Клиентът се съгласява да се придържа към условията, определени от „"ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД , във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

 

 

Чл. 18. Клиентът сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

 

Чл. 19.

 

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта 3p-bg.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

 1. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД или трето лице.

 

 1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД , Клиентът дължи на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

 

 1. Да не зарежда, разполага на сървъра на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД , разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

 

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

 

в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от"ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД ;

 

д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека; е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

 

ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

 

 1. При неспазване на изискванията на ал. 4, "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, „"ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

Чл. 20. Всеки Клиент се задължава при ползуване на предоставяните от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  услуги:

 

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 

 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

 

 

 

 • да уведомява незабавно "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 

 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите Клиенти, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

 

 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта 3P-BG.COM и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

 

 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 

 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

 

Чл. 21. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта 3p-bg.com.

 

 

Отговорност. Ограничаване на отговорността

 

 

Чл. 22.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД полага дължимата грижа информацията в 3p-bg.com да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и на информацията, предоставена му от Доставчиците за предлаганите от тях храни и напитки, техните опаковки и приборите за хранене. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползуване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  умишлено или при проявена груба небрежност.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 3  “ЕС ДИ ПРАТНЪРС“ ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Клиента чрез публикуване в 3p-bg.com или в потребителския му профил на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „ЕС ДИ ПРТНЪРС“ ООД, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

 

Чл. 23.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД , както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез 3p-bg.com.

 

 1. Страните приемат, че "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД не носи отговорност за временното непредоставяне на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на „"ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. В тези случаи "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

 

 

 

Чл. 24.

 

 1. Клиентът е длъжен да обезщети "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползуване на предоставените от "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по чл. 20 от настоящите Общи условия.
 2. Вън от горното, Клиентът се задължава да обезщети "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД за всички вреди, причинени вследствие ползуване на предоставяните услуги от трети лица, на които последният е предоставил потребителското име и паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
 3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Лични данни

 

Чл. 25. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, адрес на електронна поща за контакт както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при регистрацията си по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта 3p-bg.com, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

 

 

Обработване на информация за Клиента Чл. 26.

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

 1. В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

 1. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД  има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

Цели, за които може да се използва информацията Чл. 27.

 

 

 1. "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД събира и използва информацията по чл. 27 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД.

 

 

 

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "ЕС ДИ ПАРТНЪРС" ООД. на посочените адрес или адрес на електронна поща за контакт.

 

 1. Клиентът има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използван </o